• NASZA OFERTA

Wewnętrzny system kontroli eksportu WSK (dual use)

• SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Wewnętrzny system kontroli eksportu WSK (dual use)

WSK dotyczy podmiotów uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznym, czyli towarami podwójnego zastosowania lub uzbrojeniem. Dotyczy to również usług konsultingowych czy serwisowych, świadczonych w zakresie towarów strategicznych poza granicami naszego kraju.

Obrót towarami strategicznymi, niezgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, wiąże się z potencjalną odpowiedzialnością karną oraz wysokimi karami finansowymi.

Obecnie certyfikację Wewnętrznego Systemu Kontroli przeprowadza się na zgodność z Kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK).

ECS – System Kontroli Eksportu (ang. Export Control System), jest wspólnotowym systemem obsługującym elektronicznie zgłoszenie wywozowe. System ECS umożliwia wymianę komunikatów między urzędami celnymi (UC) wywozu i wyprowadzenia we wszystkich krajach UE oraz przesyłanie komunikatów między przedsiębiorcami a urzędami celnymi. System ECS zapewnia automatyzację procedury wywozu i jej pełny monitoring, a także umożliwia elektroniczne potwierdzanie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty (w drodze komunikatu przesyłanego z UC wywozu do eksportera/zgłaszającego).

Jak działa ECS?
System pozwala na elektroniczną obsługę zgłoszenia wywozowego przesyłanego przez eksportera/zgłaszającego, zarówno w UC wywozu, jak też WUC wyprowadzenia:

  • Eksporter/zgłaszający zgłasza towary do procedury wywozu,
  • UC wywozu przyjmuje zgłoszenie wywozowe i przesyła zwrotnie do eksportera/zgłaszającego MRN – numer ewidencyjny operacji wywozowej,
  • Towary po kontroli są zwalniane do procedury wywozu i jednocześnie generowany jest Wywozowy Dokument Towarzyszący EAD,
  • Towary wraz z EAD przedstawiane są WUC wyprowadzenia,
  • UC wyprowadzenia udziela zgody na opuszczenie przez towary obszaru celnego Wspólnoty i informuje o tym osobę przedstawiającą towary do wyprowadzenia,
  • UC wywozu, po potwierdzeniu przez UC wyprowadzenia, że towary opuściły obszar celny Wspólnoty, przesyła do eksportera/zgłaszającego komunikat potwierdzający wyprowadzenie towarów.


Oferujemy szybkie i skuteczne opracowanie i wdrożenie Wewnętrznego Systemu Kontroli Eksportu, w tym także szkolenia dla pracowników, audytorów wewnętrznych i pełnomocnika.