Polityka Prywatności

Czym jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), obowiązujące w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r., oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie RODO dotyczy danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, tj. w szczególności danych: dostawców towarów i usług (w tym podwykonawców), klientów, a także pracowników i kandydatów do pracy.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest MERIDIAN Konsorcjum Doradcze Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3, 81-212 Gdynia.

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji
o przetwarzaniu danych osobowych?

Administrator ustanowił Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można za pomocą poczty e-mail: meridian@merdiian-kd.pl. Można zwrócić się do niego we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 • weryfikacji i zatrudnienia pracownika, na podstawie udzielonej przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych (patrz art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO oraz art. 9 ust 2a dla szczególnych kategorii danych osobowych),
 • realizacji postanowień umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym między innymi wobec pracowników i współpracowników w związku z płaceniem ich podatków, odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wymagane przepisami prawa, a także realizacją przelewów bankowych (na podstawie art. 6 ust. 1c rozporządzenia RODO),
 • ujawnienia wizerunku pracownika, współpracownika bądź osoby trzeciej, na przykład klienta, na podstawie udzielonej przez niego zgody (patrz art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO),
 • nawiązania kontaktu z osobą, która pozostawi swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej meridian-kd.pl (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją umowy
  z klientem, których stroną jest właściciel danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją umowy
  z dostawcą (usługi bądź produktu/towaru), w tym m.in. z podwykonawcami (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • marketingu bezpośredniego, w tym organizowania konferencji, szkoleń, i tym podobnych wydarzeń, a także wysyłania wiadomości mailowych (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO, jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO, jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres:

 • 10-ciu lat w przypadku umów o pracę,
 • 6-ciu lat w przypadku umów cywilno-prawnych, w tym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • realizacji umowy z klientem oraz po jej zakończeniu tak długo, jak to wynika z wzajemnych ustaleń oraz okresów gwarancyjnych,
 • kontaktów z potencjalnym klientem tak długo, jak będzie zachodzić uzasadniona nadzieja na zawarcie z nim umowy i sprzedaż usług,
 • do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody przez ich właściciela.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), w przypadku uchybień Administratora.

Czy Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe)?

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych.

Przetwarzaniu podlegają natomiast, na podstawie art. 9 ust 2h rozporządzenia RODO, informacje o stanie zdrowia pracownika i kandydata do pracy, wynikające na przykład z badania lekarza medycyny pracy, czy wyniku testu na covid-19, a także dane biometryczne (wizerunek), tj. zdjęcia i video, na podstawie zgody właściciela danych (art. 9 ust. 2a rozporządzenia RODO).

Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za zgodą właściciela danych, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów, w tym zawarcia i wykonania umowy.

Komu Administrator może udostępnić dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, w ramach realizacji celu przetwarzania, w tym m.in. podwykonawcom, jednostkom i organizacjom udzielającym dotacji, jednostkom certyfikacyjnym, organizatorom imprez, tj. konferencje czy szkolenia, a także zewnętrznemu biuru rachunkowemu, radcy prawnemu i bankom.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe poza UE?

Administrator przekazuje dane osobowe do państw, w których znajdują się serwery firmy Google LLC oraz Microsoft Corporation.

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (tzw. profilowania), nie monitoruje, ani nie zbiera informacji, poza ciasteczkami, o aktywności na stronie internetowej.

Pliki cookies

Ponieważ ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego www.meridian-kd.pl ma dla nas ogromne znaczenie, udostępniamy poniżej dokument polityki „cookies”, wyjaśniający zasady przetwarzania, tj. gromadzenia, a także wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) użytkownika serwisu internetowego (najczęściej przeglądarka internetowa). Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwery przy każdej kolejnej wizycie mogą odczytać pliki cookies z tego urządzenia końcowego.

W naszym serwisie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies. „Sesyjne”, czyli pliki tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia. Stosowane są także cookies „stałe” pozostające w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas. Ułatwiają one korzystanie z częściej odwiedzanych stron. Czas ich zapamiętania zależy od ustawień Państwa przeglądarki.

W naszym serwisie stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne – pliki umożliwiając korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, bez nich strona nie działa poprawnie,
 • funkcjonalne – „zapamiętują” wybrane przez Użytkownika ustawienia i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, pomagają naprawiać zaistniałe na stronie błędy, itp.,
 • reklamowe – dostarczają treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań odbiorcy, dzięki temu nie jest pokazywana wciąż ta sama reklama.

Warto pamiętać, że w wielu przypadkach przeglądarka internetowa, lub inne oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W każdym momencie istnieje możliwość samodzielnego zarządzaniem plikami cookies – zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość np. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.