System zarządzania jakością ISO 9001

Wymagania normy ISO 9001 mogą stosować wszystkie firmy i organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem produktów i/lub usług danej organizacji, podejście procesowe i dostarczanie wyników skuteczności tych procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, a także na zarządzanie ryzykiem w działalności biznesowej. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą: nadzór nad udokumentowaną informacją (dokumentami i zapisami), kwalifikacja i ocena dostawców, ustanowienie i kontrola procesów realizacji wyrobu, zarządzania zasobami, badanie satysfakcji klientów, przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz ciągłe doskonalenie.

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

  • zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów),
  • przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju),
  • zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są jej pracownicy),
  • podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów),
  • systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanych procesów),
  • ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów),
  • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji na podstawie faktów i liczb),
  • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów, surowców czy  usług, stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości produktów dla klienta).