SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W ŁAŃCUCHU DOSTAW LOGISTYCZNYCH ISO 28000

Łańcuch logistyczny to łańcuch transportowo-magazynowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów.
Poszczególne działania w ramach funkcjonowania łańcucha logistycznego to kolejne etapy całego procesu przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta. Wszystkie operacje oraz procesy zamówień i polityki zapasów poszczególnych ogniw tego łańcucha są organizacyjnie i finansowo skoordynowane. Należą do nich m.in.:

  • zarządzanie produkcją,
  • zarządzanie zapasami,
  • zarządzanie popytem,
  • zarządzanie realizacją zamówień,
  • zakupy.

Łańcuchy logistyczne jako łańcuchy dostaw, różnią się między sobą poziomem złożoności i strukturą (np. równoległa, szeregowa, rozgałęziona), jednakże możemy wyróżnić cztery podstawowe typy ogniw każdego łańcucha logistycznego:

  • ogniwo pozyskania surowców – źródło wydobycia surowców;
  • ogniwo dostaw surowców do łańcucha – pośrednicy sprzedaży surowców i półfabrykatów;
  • ogniwo produkcji – wytwarzanie wyrobów gotowych;
  • ogniwo dystrybucji – dostarczanie wyrobów gotowych do klienta.

Łańcuch logistyczny można zatem określić jako sieć logistyczną rozciągającą się pomiędzy rynkiem zaopatrzenia i zbytu, a w bardziej szczegółowym ujęciu – pomiędzy producentami, dostawcami, ogniwami handlu, przedsiębiorstwami świadczącymi usługi logistyczne i ostatecznymi odbiorcami.
Współpraca przedsiębiorstw, dostawców, odbiorców, kooperantów i innych ogniw łańcucha, umożliwia płynne przemieszczanie się nie tylko towarów, ale także informacji i środków finansowych.
Norma ISO 28000:2007 pt. System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, przeznaczona jest dla wszystkich
organizacji biorących udział w procesie dostaw produktów na każdym jego etapie, począwszy od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie itp.


Oferujemy doradztwo i pełen zakres szkolenia w ramach opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw Logistycznych ISO 28000.