SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO 27001

Bezpieczeństwo informacji to nie tylko systemy teleinformatyczne. Pojęcie to jest szersze i obejmuje również aspekty prawne, organizacyjne, osobowe i fizyczne. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o wymagania normy ISO 27001, pozwala na kompleksowe objęcie ochroną istotnych dla organizacji informacji we wszystkich powyższych obszarach.

Dzięki Systemowi, wymagane do podniesienia poziomu bezpieczeństwa działania organizacyjne i techniczne, zostają udokumentowane a kierownictwo organizacji otrzymuje narzędzie, za pomocą którego może nie tylko stale nadzorować poziomy ryzyk i podejmować stosowne do tych ryzyk działania, ale także traktować bezpieczeństwo w kategoriach inwestycji, a nie tylko kosztów funkcjonowania.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO 27001 może zostać wdrożony w organizacji całkowicie niezależnie lub zostać zintegrowany z innymi systemami zarządzania – np. ISO 9001 lub np. ISO 20000. Dzięki ujednoliceniu niektórych procesów i dokumentów poprawia się skuteczność i efektywność wdrożonych systemów.

Wdrożenie Systemu musi zostać poprzedzone audytem wstępnym, skierowanym na identyfikację istniejącego poziomu bezpieczeństwa informacji w całej organizacji oraz wskazanie istniejących zagrożeń i kierunków doskonalenia. Dzięki temu możliwa jest ocena stopnia spełniania wymagań i zakresu działań niezbędnych do uzyskania pożądanego poziomu bezpieczeństwa oraz certyfikatu zgodności z normą ISO 27001.

Wdrożenie powyższych obszarów bezpieczeństwa spowoduje skuteczne dostosowanie się do wymogów prawa oraz oczekiwań klientów i kontrahentów, a także podniesie jakość oferowanych produktów i usług oraz prestiż organizacji. Przede wszystkim jednak wydatnie zwiększy bezpieczeństwo posiadanych i przetwarzanych informacji.

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, wdrożeniem oraz rozwojem Systemu Bezpieczeństwa Informacji.