WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI EKSPORTU WSK

WSK dotyczy podmiotów uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznymi, czyli towarami podwójnego zastosowania lub uzbrojeniem. Dotyczy to również usług np. konsultingowych czy serwisowych świadczonych w zakresie towarów strategicznych poza granicami naszego kraju.

Obrót towarami strategicznymi, niezgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, wiąże się z potencjalną odpowiedzialnością karną od 1 roku do 10 lat więzienia oraz wysokimi karami finansowymi, tj. 50.000 zł. za niewłaściwe prowadzenie ewidencji obrotu, 100.000 zł. za brak ewidencji obrotu oraz 200.000 zł. za obrót towarami bez ważnego zezwolenia.

Obecnie certyfikację Wewnętrznego Systemu Kontroli przeprowadza się na zgodność z Kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK).

ECS – System Kontroli Eksportu (ang. Export Control System), jest wspólnotowym systemem obsługującym elektronicznie zgłoszenie wywozowe. System ECS umożliwia wymianę komunikatów między urzędami celnymi (UC) wywozu i wyprowadzenia we wszystkich krajach UE oraz przesyłanie komunikatów między przedsiębiorcami a urzędami celnymi. System ECS zapewnia automatyzację procedury wywozu i jej pełny monitoring, a także umożliwia elektroniczne potwierdzanie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty (w drodze komunikatu przesyłanego z UC wywozu do eksportera/zgłaszającego).

Jak działa ECS?
System pozwala na elektroniczną obsługę zgłoszenia wywozowego przesyłanego przez eksportera/zgłaszającego, zarówno w UC wywozu, jak też WUC wyprowadzenia:

  • Eksporter/zgłaszający zgłasza towary do procedury wywozu.
  • UC wywozu przyjmuje zgłoszenie wywozowe i przesyła zwrotnie do eksportera/zgłaszającego MRN – numer ewidencyjny operacji wywozowej.
  • Towary po kontroli są zwalniane do procedury wywozu i jednocześnie generowany jest Wywozowy Dokument Towarzyszący EAD (drukowany w uc wywozu lub w procedurze uproszczonej przesłany eksporterowi/zgłaszającemu w formacie pdf).
  • Towary wraz z EAD przedstawiane są WUC wyprowadzenia.
  • UC wyprowadzenia udziela zgody na opuszczenie przez towary obszaru celnego Wspólnoty i informuje o tym osobę przedstawiającą towary do wyprowadzenia.
  • UC wywozu, po potwierdzeniu przez UC wyprowadzenia, że towary opuściły obszar celny Wspólnoty, przesyła do eksportera/zgłaszającego komunikat potwierdzający wyprowadzenie towarów.

Oferujemy szybkie i skuteczne opracowanie i wdrożenie Wewnętrznego Systemu Kontroli Eksportu.